کفکش سه فاز

تـمــاس بـا مـــا
دفتر مرکزی : تهران – خیابان سعدی جنوبی – مجتمع تجاری سعدی طبقه 4 - واحد 408
تلفن: 34 44 11 33 – 26 14 11 33 فکس: 68 72 93 33
Contacts Us
Head Office: Tehran - South Saadi St. - Saadi Commercial Complex 4th floor - Unit 408
Phone : 33111426 - 33114434 Fax : 33937268